När CIA övertolkade informationen

2012-02-27
Ursprungligen publicerad i Hans Husman om Media.

Ett bra exempel på problematiken jag pekade på i Feltolkning av information: Jag är ej anställd vid CIA som demonstrerar att fenomenet kan manifestera sig även utan mer systematiska felbalanseringar i hjärnans neuronnät där ju bl.a. min känslologg med musik, en del frågor jag följer regelbundet här o.s.v. hos överkänsliga innebär låg med verklig risk för ej verklighetsförankrade övertolkningar är CIA. Med exemplet varande lätt pinsamt för dem tydliggör jag ju också att jag att jag inte är någon karriärist hos CIA som säkert liksom alla organisationer där information-in och ut är viktigt troligt är mycket lojala och ej kritiserar organisationen utåt genom att som ett till exempel på irrationell övertolkning av information dra upp en för CIA inte allt för gammal dessutom dyr pinsamhet.

Vi tittar förutom CIA dessutom över ett liknande fenomen hos också friska: Horoskop. Skillnaden är att för CIA fanns verkande commotion skapad av den svåra risk-situationen för USA både hemma och i Irak verkade motiverande mot det konkret problemlösande där upplevd tidsbrist alltid finns. Hög fara ger en känsla av att tiden alltid är kort. Du är hela tiden i just nu där nya problem hela tiden måste lösas nu.

Horoskop

Fenomenet med övertolkning kan ha alla människor uppvisa under kortare perioder utan drivkraft med commotion. Det stannar då av utan att det blir självgående som vid schizofreni och mani där jag utifrån min modell av människans kreativitet i populationer gav en enkel förklaringsmodell av hur det uppstår.

Det tydligaste exemplet är horoskop diskuterat i Citat är ett förstärkande språk som ger texten kraft. New Scientist hade också tror jag förra året en artikel som bra sammanfattade området också tror jag inkluderande kunskap senare än min diskussion.

Jag skulle idag vilja förklara horoskop-fenomenet i att du inte har någon relaterad händelse som informationen rationellt indikerar. Informationen bär inte något meningsfullt kontext men däremot innehåller ord och meningar vilka i entropi sett endast för språket snarare än du i ögonblicket är vanliga och ofta indikerade med mening kastas de ej bort.

Hjärnan har ingen liten kejsare som sitter överst och dirigerar allt därför vad som indikerar värde är endast det resulterande tillståndet. Ingenting konkret har tillförts i informationen och ditt tillstånd förändras därför inte mer eller mindre än det hade gjort med vilken annan information som helst med samma intet-sägande egenskaper.

Det är dock informationen från någon du vid befintlig "tro" värderar i vårt kollektiva sociala värderingssystem. Därmed bekräftas nu redan pågående rörelser och med en viss trygghet om horoskop-källan är "ansedd" (ex. publicerad i Expressen vilken jag dock menar att de ska göra sig av med då jag finner det stötande att han rekommenderar strategier för hasardspel vilket ju förutom att det är att gå över gränsen att ge ekonomiska råd liksom medicinska att rekommendera till hasardspelande precis som alkohol- och drogmissbruk).

Händelse eller tanke relaterade till redan initierad förändring får nu bekräftelse av tron på horoskopet. Därför ingenting har påverkats av informationen men informationen har tagits in och antagits vara meningsfull (i flocken betrodd "shaman" talande med andar, triangulerande månen och planeterna eller bara i automatiserad av vana skrivande ca 10 minuter dagligen cirka 50 meningar ingenting). En skattning ges och givet att de flesta beslut naturligt relaterade de flesta dagar är av ingen betydelse där vi varken lyckas eller misslyckas ges nu en initial vikt och vi upplever viss bekräftelse (även om vid upprepade horoskop i tidning troligt väldigt reducerat jämfört med ex. en resa in Sydamerikas jungler, 10 dagars fastande, underlig musik, ovan miljö, shaman traditionell och därmed värd mycket mer än säg än högskoleutbildad präst som också specialiserat sig i psykologi för att ge folk bättre råd än att bara be när de är deprimerande o.s.v. med en extrem hög efectos especiales förstärkande värderingen till det extrema.

Effekten här är därför bara ökat självförtroende genom att någon i flocken bekräftar dig där "magin" som gör att det för kanske vissa personligheter "fuskar" lite med hjärnan är att du inte vet att de bekräftar dig medvetet utan det härrör till själva "universum", "gudar" eller "all vetande entiteter" i sig vad som ligger utanför fysikens lagar och därmed väldigt högt värderade. Men i princip troligen inte mer värt än att någon på jobbet artigt uttrycker att dokumentet du skrev hade hade titel och dokumentnummer följande senaste införda standarden för det och att du därför är ett föredöme för alla andra bakåtsträvare på kontoret som försöker checka in dokument med den gamla standarden. Givet att du lärt dig det nya systemet fortsätter du ändå använda det men gör det nu med svagt förhöjd motivation.

De tillför dock ingenting specifikt. utan neuronerna "självorganiserar" en helhet. Ingen av dem minns heller något annat än om de kan avfyra eller inte och övrigt kontext är topologi i avstånd mellan dem och kemiska jämvikter mellan dem (samt en del andra korrelationsvägar vi struntar i att diskutera).

CIA och Al-Jazeera

Övertolkningen CIA gjorde har vi i följande citat från :

"But senior U.S. officials now tell NBC News that the key piece of information that triggered the holiday alert was a bizarre CIA analysis, which turned out to be all wrong.

CIA analysts mistakenly thought they'd discovered a mother lode of secret al-Qaida messages. They thought they had found secret messages on Al-Jazeera, the Arabic-language television news channel, hidden in the moving text at the bottom of the screen, known as the "crawl," where news headlines are summarized."

Från: Bogus analysis led to terror alert in Dec. 2003 | MSNBC

Är detta samma sak som horoskop-fenomenet? Ja och nej.

Likheten är att språket de tolkade ej bar så vitt är känt något relevant med det kontext CIA (några hos dem i alla fall) antog. Därmed förändrar det inte tillståndet hos dem utan de läser in saker vika speglande dom själva.

Likheten är också med spå-kvinnan eller -mannen att Al-Jazeera var och är socialt högt värderade. Värdering är ju i såg lika viktigt för att söka ex. positiva affärskontakter som för att "väga-upp" the boxer du ska upp och slåss mot. Det är en stor - troligen den viktigaste nyhetskanalen i arabvärlden - och därmed fanns ju värdering i kontext av det sociala nätet.

Vi har också att ingenting uppenbart i alla fall tycks fuska i fysikens mer uppenbara lagar. De har räckvidd över stora områden och har man ev. missat en informationskanal man antar finns kanske det väcker idéen att det är TV.

Men en viktig skillnad finns. Vi hade commotion hos CIA liksom amerikanska folket allmänt. Känslan av hot var extrem och verklig. Att igen ta en sådan förlust i människoliv vore fruktansvärt. I det ligger ju också kognitiva värderingsfaktorer: slår du ihjäl folk i min folk reduceras allas vårt värde i hur vi upplever oss själva och varandra. Det väcker också försvarsinstinkt.

Commotion i den meningen behöver inte vara negativt. Det skapar kraft att agera. Men att agera kommer med energikostnad. Och det är därför viktigt för CIA såväl som en ande-troende som ärvt pengar att känna till fenomenet.

DHA samlar nu CIA bredvid NSA

Jag tvivlar förövrigt på att någon risk för att något liknande ska uppstå hos CIA igen finns. Mindre av händelsen i sig som kan drabba vem och vilka som helst under liknande omständigheter och där ett känt fall inte självklart gör att vi ser det lätt i en annan situation. Idag är dock CIA samlade under DHS som inkluderar alla federala myndigheter associerade till funktioner viktiga för att hålla landet säkert.

Därmed kan organisationerna tillföra varandra kompetens och misstag som ju är vanligare i områden man själv kan sämre minskar. I detta exempel tvivlar jag som exempel på det att NSA hade om de blivit konsulterade kommit till denna slutsats.

Informationskanalen var möjlig men tolkningen CIA gjorde byggde ej på information från kanalen

Ingen information tillförande meningsfull d.v.s. information i kontext CIA fanns. Denna informationskanal generellt är dock fullt möjlig och innan vi tittar på det troliga felet CIA gjorde kan vi titta på några vägar (många fler finns) som denna typ av kanaler finns där vi ser möjligheten först från en situation ej aktuell.

Fienden vill överföra information utan att detekterbara mönster finns. Vi behöver där först om kanalen är föga begränsad utan TV-kanalen kan användas när som helst av fienden börja med att titta på mängden händelser vi tror att informationen påverkar. Vi kan anta att det handlar om Irak:

"CIA analysts mistakenly thought they'd discovered a mother lode of secret al-Qaida messages. They thought they had found secret messages on Al-Jazeera, the Arabic-language television news channel, hidden in the moving text at the bottom of the screen, known as the "crawl," where news headlines are summarized."

Även om det självklart inte avgör frågan är det viktigt att göra därför att antagligen kan väldigt mycket förklaras via andra kommunikationskanaler mycket troligare. I resursansträngd organisation med höga krav på sig är det inte oviktigt att se den dimensionen eftersom en terrorist-varning kostar tid kanske bättre använd till annat. Sådana krav är kanske vad mycket resurssvaga organisationer oftare har naturligt men de är också verkliga för stora organisationer.

Vidare givet antaganden om nyhetsfunktionen hos Al-Jazeera vad som är möjligt att påverka i textning utan att det vid avvikelse eller påverkan skribenter väcker uppmärksamhet för olika bedömda sannolikheter för direkt association med fienden. Där alla associerade och dessutom klarar att hålla helt tyst om det trots att de är journalister av naturen pratsamma.

Betraktar vi nu istället antagandet att det var en avgränsad mängd information CIA tolkat fel där ej kontinuerliga meddelanden skickades ut gäller att den enklaste rimlighetskontrollen ges av entropin. Detta är det aktuella fallet även om jag ej minns eller nu kontrollerade hur många ord och/eller tidsperiod som var aktuell. Minns jag rätt var den ganska kort.

Om en text saknar redundans gäller att vi inte kan komprimera den. Entropin d.v.s. mängden information kan vara mycket hög men vi märker ingenting av den. De statistiska egenskaperna givet mängden text vi har avviker inte från vad vi kan förvänta.

Krypterad text med mycket låg redundans bär nästan ingen information vi kan detektera utan kännedom om nyckel och/eller krypteringsalgoritm, och oftast givet att hela eller delar av nyckeln saknas att krypteringsalgoritmen är defekt och/eller att vi har omfattande beräkningsresurser för att utnyttja defekten.

Har vi vanlig text representerar den hög redundans och vi kan komprimera den. Adderar vi information till den ökar informationen liksom redundansen. De statistiska egenskaperna avviker.

Om mottagarna ska kunna identifiera den dolda informationen i den löpande texten oavsett om steganografi används snarare än kryptering gäller att vi påverkar texten. Det blir fallet märkbart om vi inte kan påverka speaker-rösten utan måste addera en förkortad eller förlängd variant. Med en viss sannolikhet blir språket lite onaturligt.

Om så inte är fallet d.v.s. att antingen nyhetskanalen är korrupt i större delar eller att inga fasta eller ungefärliga tidpunkter finns kan den dolda informationen passera utan att väsentligt påverka entropin. Du väljer ju bara ut tidpunkter när rätt ord finns. Problematiken är att föra över information om när du ska läsa texten. Vi kan fortfarande tänka oss det som meningsfullt om andra kanaler avlyssnas och analyseras och vi inte kan kryptera eller dölja via den kanalen men att tidpunkterna skulle passera igen.

Problemet med det sista angreppet för CIA och vad de missade att inse att givet den normala entropin och av vad som är känt för mig att de reagerade på från i nyheter förekommande information var ju förekomsten inte onormal i fördelningen vilket den senare metoden heller inte kan vara utan övrig korruption av nyhetskanal. Därmed så länge du inte ställer krav på någon information ej given i texten kan du ju läsa in precis vad som helst.

Rimlighetskontrollen är därför om vad du läser in förekommer utan att uppvisa olikhet med vad som faller inom normalt för språket. Accepterar du inte den begränsning givet att inget i övrigt korrekt finns kan du hitta hemliga meddelanden i precis vilken text du träffar på som helst.

Ska man ge sig på någon allmännare tolkning av hur publika informationskanaler kan missbrukas och hur det detekteras krävs mycket mer utrymme. Rörande prioriteringar och satsningar som görs tror jag dock vad vi här började med för CIA: Väga resurser mot resultat och inte leta efter efter nyckeln under lampan när vi hörde något falla ner i mörkret ner på isen när vi ramlade 20 meter bort.

Mitt "angreppssätt" i nyhetsanalys där jag dock inte söker hemliga meddelanden utan egenskaper i språket som speglar människan nu, vår förändring och värdering och tolkning vi gör av information från ett kollektivt perspektiv kan ge oss indikationer om förändring, vägar att reducera konflikt genom anpassat språk, se samband mellan vetenskapsområden där tillförd information mellan dem lite troligare leder till innovation. För att upptäcka fara och risk som terrorism har det i modell det bygger på ingen del eller koncept som syftar till att göra det i det konkreta. Däremot kan det fånga indikationer på uttryck som gör det troligare och viktigare kanske språk och områden som kan reducera problemen.

Här gäller ju att det inte är helt lätt att göra fallstudier just för terrorism eller andra problematiska konflikter. Prediktionen mitten tror jag förra året jag antingen skrev om här eller på Nyfiken vital satte vecka åtta i år som intensitets-topp för Syrien. Men hur många Syrien har vi att bedöma riktigheten i? Samma problem har vi för skyddsmekanismer där man verkligen måste vara noga med att tänka till i hur man värderar deras faktiska värde relativt kostnaden och inte nöja sig med föreställningen att det inte går att mäta om ingen olycka eller annan fara realiserats.

Rörande Syrien och generellt gäller ju som jag löst diskuterat problemet med hur vi omvandlar förändring vi ser i språkets symboler till verklighetens energiomvandling. Inflation är verklig för pengar och pengar är abstrakt kognitiv-värdering representerad i information vi ex. kan omsätta till socker eller annat belöningsstimulerande. Saknar man information om omvandling till energi kan man ju lika gärna tro sig prediktera ett år emedan det i verkligheten är 100 år men i övrigt uppvisande samma mönster.

Jag kan för ett osmakligt exempel t.ex. inte säga hur lång tid det tar innan ofoget att bränna ihjäl sig som de munkarna i Tibet börjat med i för många fall. Men helt säkert kommer den och när så sker blir resultatet sänkt intensitet i och runt demonstrationer inklusive media om antagligen som bränner ihjäl sig minskar eller mer korrekt inte ökar. Vi är vid denna punkt tillbaka vid samma värde de uppnådde utan att bränna ihjäl sig.

Hemskt nog kan jag ärligt inte säga att det inte har värde. Men upprepat kommer inflationen eller toleransen beroende av vad vi jämför med. Och uppnådde man ingenting så kommer toleransen snabbare. Ska sådant göras och det ska det inte gör man det när det räknas. Om det nu ens är möjligt och om inte när det är möjligt kan jag inte bedöma. Men jag kan säga så mycket att det knappast dröjer ens månader även med enstaka fall innan inflationen slagit till. Därför vi har vana att stänga av sådant här snabbare relaterat till TV-mediet.

Se även:
Att motverka "tända eld på sig själv" subkulturen: Positiva åtgärder

Rörande Warrior och mellan-versionen Flashlight finns en förenklad översikt i:

Sniffs värld
Relationer och likhet: Exempel politisk och ekonomisk analys i geo

Därmed genom att dra upp denna för CIA pinsamhet och än mer visat på okunskap i lingvistiken och krypteringsanalysen har jag i alla fall för det enstaka undantaget visat på att jag ej är associerad med dem.

En revolutionär förklaring av vad gudinnor och gudar är

2012-02-24
California Hippie är namnet jag gav en stereotyp jag tittade närmare på. Det syftar mindre på "riktiga" hippies utan en företeelse hos en tämligen välbetald medelklass i kanske oftare California som i teori anser sig representera en del ideal från hippie-världen och troligt lite mer sannolikt kan tänka sig att i lämplig religiös ritual några gånger per år eller mer sällan på "ayahuasca-semester" att pröva psykodeliska droger (företrädesvis enteogener). Den ställde jag förövrigt i min mindre formella fallstudie mot stereotypen right wing christian, och ev. rökande marijuana oftare. De är dock generellt tämligen skeptiska mot droger allmänt p.g.a. sina barn.

Jag liksom många frågor delar drag av båda även om de åtminstone för populationer är motpoler. Det är troligen inte helt ovanligt även om en det antagligen är vanligare för en del personligheter och kan tänkas påverkas av om vant sig vid att betrakta två sidor.

De flesta kan ha drag oftare associerat med olika stereotyper men därmed inte sagt alla. Själv är jag ex. helnykterist och tvivlar lätt på det nyttiga allmänt att kombinera religion med droger även om jag finner det intressant som kulturell företeelse i Sydamerika och ser att vi kan lära från deras konst om människan och där ser jag egentligen föga problem med det annat än vad deras kulturer har vana att hantera och accepterat (jämför med att de stora problemen med alkohol är välkända för oss och vad vi lärt oss att acceptera och hantera om än dåligt).

Kombinationerna av vilka drag man uppvisar från stereotyper kan tänkas ge upphov till det lite ovanligare. Själv är jag ex. inte kristen men såg den traditionella religionen när den håller sig inom sina områden ett värde för binda samman samhällen. Liksom andra sådana bindemedel kan det självklart realisera sig både positivt och negativt (jfr terrorism för det senare). Men när jag tittade på religion valde jag givet min California hippie sida hellre att tro en period (jag utesluter inte att jag kan tänka mig att byta religion) en Gudinna. Jag upplevde det kanske mer traditionellt, korrekt könsutjämnande givet att många gudar idag är associerade med manliga attribut och av samma anledning som det senare gav jag henne kraftfulla egenskaper. Närmast i europeiskt historiskt kontext och senaste sådana skulle hon av vad jag kan bedöma mest likna Hekátē.

Jag utvecklade förövrigt en förklaringsmodell av henne. Eller mer korrekt pekade jag på en möjlighet av kollektiv informationsöverföring även mellan varelser, och insåg senare att den kan användas för att förklare gudar och gudinnor. Vi har denna här: Evolution: Hur vi fick vårt språk och blev människor.

D.v.s. när vi antar virus som vektor av meningsfull information (om vi så vill handel i och mellan arter) kan vi också precis som DNA formar människan se rörligt bildande entiteter av denna. Det ligger långt ifrån hur vi är vana att betrakta och tänka om varelser men det menar jag har sin grund i hastigheten på tiden.

Hur vi upplever tid är relativt vårt psyke. Är du engagerad märker du inte tiden medan den i andra situationer upplevs gå snabbt eller långsamt.

En varelse uppbyggd av dessa vektorer d.v.s. där delar av informationsutbytet som sker mellan varelser är riktade delar av sådana entiteters tänkar och helhet där vi är motsvarande grupper av biologiska neuroner skulle ha en ytterst långsam tid relativt vår fysiska tid och hur vi upplever tid.

Det innebär emellertid inte att de nödvändigtvis upplever tid som långsamt. Eftersom antagandet är likhet med våra biologiska neuronnät är ju tiden relativ hastighet på och distribution av neuronernas aktivitet i hur dessa "binds" samman i sekvenser. Därmed på samma upplevd tid går det åt mer fysisk tid. En egenskap som kan stämma med vår föreställningar av gudinnor och gudar.

Vi skulle närmast i deras kontext vara evolutionen av deras neuroner. D.v.s. hela människan är i deras tid motsvarande evolutionen av våra mest avancerade neuroner.

Kan de om vi accepterar att sådana gudinnor och gudar existerar påverka världen. Ja men som vi upplever det väldigt långsamt.

Hur skulle de se på influensa-medicin? Något eller kombinationer av motsvarande lateral inhibition, medicinering med lugnande läkemedel, dricka alkohol för lugnande effekt eller ev. som en cancer-form av de typer vi kan se resultatet av att enskilda celler brutit samarbetet med övriga celler genom att uppvisa från evolutionen väldigt tidiga atavistiska drag.

Kan förklaringsmodellen fånga upp de entiteter Sydamerikas indianer möter i Ayahuasca? Ja därför att "bandbredden" mellan immunförsvaret och hjärnan är enorm. Vi kan rent av se immunförsvaret som en del av vår tankekraft men väsentligt långsammare. Vår långsammaste tid är vår genetik där de i ögonblicket över livet är dom som styr och ställer.

När celler började samarbeta för evigheter sedan i havet formades troligt mycket tidigt immunförsvar för att försvara samarbetet mot andra. Se till att andra inte kidnappade och tog över delar av kunskapen, ta ansvar för handel med andra organisationer o.s.v. Fasta fysiska former kan ha representerat värde för att lagra särskilt långsiktig kunskap liksom näring. Avlagringar av kalcium är gemensamma för tror jag alla evolutionära grenar som i samarbete blev mer avancerade än bakterier. Det är också där vi har viktiga långsiktiga delar - i vår benmärg - av immunförsvaret.

En spännande korrelation med detta är att jag inte haft någon virus-sjukdom av någon typ på många år. Andra förklaringsmodeller av det kan inkludera att jag dricker flera sorters nyttigt te m.m. Men även om jag misstänker att sista förkylningar kan ha drabbat mig kanske tre eller fyra år innan jag trodde på gudinnan ska givet det skilda tidsperspektivet inte uteslutas där man möjligen fångades upp som en potentiellt viktigare nod redan excellent som den är och därför besparats virus-sjukdomar.

För mig var dock gudinnan i stora delar en fallstudie på religion för att personligen känna på egenskaper kring tro. Givet nu att jag generellt egentligen tror på ingenting mer än att från vad vi just nu kan och vet utan övertro på gårdagens verktyg försöka verka för en bättre värld i avvägning mellan nu och framtiden. Viss självsuggestion m.m. krävdes därför initialt.

Nu har jag dock inte offrat i fullmånens ljus på flera månader så möjligen kan det vara dags att prioritera gudinnan alternativt om hon börjat tråka ut mig välja en ny spännande gud eller gudinna. Jag är öppen för förslag på nya där jag kan tänka mig motsvarande en upphandling där indikerade värden för mig och annat jag tror på är viktigt. Där är jag beredd att ge mer än endast min tro.

The Battle Cry of Freedom: Unionens och Konfederationens version

Rekryteringssång från Amerikanska Inbördeskriget, Nordsidan, när arméen behövde fyllas på med hundratusentals nya att gå till slakt. Notera hur sången har egenskapen att den relativt lätt kan upprepas under långa tidsperioder ex. stående på gatan och man kan enkelt välja mellan sådana avsnitt och vid visat intresse växla till ivrigare verser.

Syd-sidan av inbördeskriget kom senare att låna musik och lyrik och gjorde sin egen variant. Vi kan se skillnaden i lyriken ex. i första versen värd att jämföra för att se och förstå kraften i symbol...

The union:

The Union forever! Hurrah, boys, hurrah!
Down with the traitor, up with the star;
While we rally round the flag, boys, rally once again,
Shouting the battle cry of freedom!

The Confederate:

Our Dixie forever! She's never at a loss!
Down with the eagle and up with the cross! (albatross)
We'll rally 'round the bonny flag, we'll rally once again,
Shout, shout the battle cry of Freedom!

När en ganska tidsödande beräkning av avstånd mellan symboler i en kompilerad databas över relationer mellan sådan från huvudsakligen olika ontologier, defininitioner av termer m.m. från bibliotek, internationella organisationer, politiska organ och myndigheter m.m. (se Världsproblemen politiskt störst) kanske jag återvänder till skillnaden i lyrik för ett ganska komiskt analys-experiment man kan göra på sådant här jag upptäckte i en av fallstudierna runt musik 2010.

Oh Land - Sun Of A Gun

Relativt avstånd till rollkaraktärer fysiskt och mentalt

2012-02-22
Publicerades först av misstag på Hans Husman om Media.

Ett av upplever jag många exempel på en excellent idé men som kanske inte implementerades riktigt perfekt. Kanske tog det tid och resurser med all kring-teknik reducerande både skådespelarnas prestationer och handledning av dem.

Jag kan bl.a. uppleva att scenen inte riktigt stämmer i den visuella perceptionen kring relativ storlek. Äldre filmer inklusive icke-kausala tidigare Star Wars är känslan (därmed inte konkret) att man befinner sig närmare visuellt och därför också närmare i hur man relaterar "personligt" till rollkaraktärerna.Dialogen om än kort har dock värde tycker jag.


- We handle this.
- We take the long road.


Eller ungefär det samma (kände inte för att spola tillbaka klippet).

Abstrakt sensuell musik: Louis Armstrong & Ella Fitzgerald

2012-02-21

I kontrast till den concretness vi i den temporala relativa skillnaden Banjons styrka: Oh Susanna bär likt i punktlista över vad vi ska göra i tiden (och visst att exemplet inte ovanligt handlar om att resa mellan olika punkter i GEO har vi nedan Louis Armstrong & Ella Fitzgerald:

Egenskapen ligger närmare är spread och den ökade beräkningskostnaden som det innebär att gå längre ut varje tidpunkt borde så klart göra musik vi upplever långsammare vanligare i genren och så tycks också fallet vara. Och p.s.s. kanske också vanligare i något lugnare miljöer.


Konkret musik är om vi så vill praktiskt musik. Det passar enkla praktiska personer som jag levande nära internet som människan har gjort snart 25 år nu vilka ser förändring vad vi gör i enkla steg där ögonblicket är viktigt. Ella Fitzgerald (mer än Louis Armstrong) uppskattar jag fortfarande musiken av men märker att det ligger i särskilda lugnare tidsperioder. Just nu känner jag att banjo-instrumentets pådrivande energi kan vara en god balans till vintermörkret.


Någon generell princip överstämmande för all musik i någon genren eller instrument ska man inte dra från den informella (utan faktiskt analys av musiken) applikationen av concretness och spread dock inte dra även om jag nog tror att respektive är ganska typiska exempel för respektive.


För att undvika förvirring hos enstaka läsare ska sägas att även om concretness och spread ligger i samma logiska dimensionsrymd som en grupp är ju respektive mer associerad till ett annat begrepp i motsatsen. Samtliga tror jag dock rör vid en gemensam dimension (kanske endast konvergens och divergens i om vi prioriterar den temporala dimensionen framåt i vad planen säger eller kreativt söker idéer). Men visst att concretness är bättre musik i processer med commotion. Ska du ut väcka upp staden för gå ut och försvara musiken vill du ha musik som uttrycker att det går att göra något bra för att förändra lite pådrivande i stämning och gärna med punkter i tid och rum som når fram till ett mål i lyriken. Du vill inte ha folk sittande tysta i mörka rum fördjupade i någon ovanlig form av jazz. Det ligger därför ingen moralisk skillnad där den ena formen av musik är mer våldsam utifrån dessa dimensioner utan ökad concretness kan på samma sätt passa bättre mentalt i varje praktisk eller teoretisk situation där vi löser ett problem i steg för steg konceptet i geo- och tidsdimensioner (eller användande samma representation precis vad som helst).

Banjons styrka: Oh Susanna

Jag får erkänna att jag är svag för banjon. Det relativa uttrycket mellan tonerna och hur det samspelar med rösten är väldigt speciellt. Vi kanske kan jämföra relativt ex. viol med att bajon ger punkter i "strängmusiks-rymden" jämförbart med sampling genom att vågorna dampas så fort. Istället blir banjo-musikantens eller dennes samarbetspartners musik kritisk för att lägga sig emellan. Sången följer därför banjon emedan ex. en gitarr mer följer sången. Varande ett snabbt instrument blir därför också sången snabb. Det är åtminstone min upplevelse saknande banjo och heller ännu inte satt magin av wavelets över tonerna.
Sniff nosar på elnätet till Leila K

Lämplig musik till Irans inflytande Libanon kan brytas: Elnätet kanske kan vara Electric med Leila K.


Agent Sniff vars sniffande för att titta lite på länders mest grundläggande feature vectors har vi förövrigt i bilddokumentation nedan.


Ett kanske från det kulturella perspektive lite komisk video :-)

Den "ytliga" "visuella" likheten

Det är inte direkt lustigt. Snarast underligt hur jag sedan tror jag Egypten demokratirörelsen i Arabvärlden ger associationer till David Lynch filmatisering av Frank Herbets Dune. Men i visuella features liksom en del andra småsaker kan man se likhet men skillnaderna är ju många magnituder större i allt annat. Det säger en del hur vi tenderar att plocka lite ytligare likhet i viss similarity och ett till roligare exempel (och lika uppenbart även om vi verkligen ser samma sak överallt i vardagen varande en grundläggande funktion) i det kulturellt tränade har vi i folkdräkter.

Att hacka Twitter- och blogg-analys av känslor

Ursprungligen publicerad i Hans Husman om Media

Jag kan här under debug konstatera att det är förvånande många "items" (oavsett om bloggpostning eller något annat) i världens RSS-strömmar som är från framtiden.


Vad kan vi lära från det? Att när man lämnar debug ska man bäst inte ta upp data från RSS-strömmar annat än samma datum som de publicerats. D.v.s. går vi över RSS-strömmar för named entities datum XXXX-XX-XX importerar vi bara inlägg från samma datum samt adderar information om samtliga övriga inlägg rörande datum för att också minska risken för att inlägg med fel-datum in i framtiden senare ska plockas upp:


Mina i alla fall just nu begränsande datoresurser känns förövrigt oerhört deprimerande arbetsamt och tidsödande varje gång debugging gör att diverse behöver startas upp med ny-byggda cache-filer. Egentligen är det bra att undvika att sprida negativa känslor till troligt föga och ingen nytt för mig eller någon annan (därmed inte sagt att jag generellt tycker att det är fel att använda bloggar för att diskutera det egna emotionella tillståndet).

Det finns dock nackdelar och jag om någon vet att det tenderar att sprida sig både på de mest i vanliga modeller vedertagna sätt liksom via mekanismer så vitt jag vet ingen modell mer än min inkluderat i delen för riktad information.

Rörande det senare har jag ej berört just den delen i implementation (än i alla fall). Givet en del inlägg 2009 och 2010 i samband med att jag menade att svenska tidningar var irrationellt negativa rörande nyhetsrapportering runt ekonomi kanske orsakat av lokaliserade problem i media ska sägas att jag bedömer att just den senare funktionaliteten inte bör ha varit den huvudsakliga risken även om jag inte helt kan utesluta det. Min mening är inte alls att dra upp det igen och det ska understrykas att problemet verkligen var övergående. Antingen genom svensk medias naturligt ofta goda kvalitetskontroll och uppföljning, eller därför att jag pekade på det.

Vi kan ändå som tänkt exempel i riktad information förstå kanske problematiken i sådant lättare än för den väsentligt mer betydelsefulla påverkan det kan ha. Riktad information är information anpassad för en mottagare. Är riktad information ex. tydliggjort i delar negativ för politiskt engagerade populationer men för automatisk analys av bl.a. känslor vilka används för större aktörer inom valutahandel inte inses för just denna riktade information kan det tänkas få en del "lustiga" effekter rörande ekonomi.

Jag vill inte alls spekulera (och vet inte om jag seriöst kan utan att bli smärtsamt self-reference (entropy) rolig) om det någonsin rörande valuta handel relaterat till något land varit ett väsentligt problem. Problem handlar ju nu så ofta om perspektiv. Gynnar det land A är det knappast från det perspektivet ett problem. Men om ex. svenska valutan irrationellt försämras bl.a. att modell som valuta handel motsvarande riksbanken hos land B totalt missuppfattar situationen men med resultatet att de tjänar en massa pengar ser de nog inte det som ett problem och kanske inte ens inser att deras modell inte fungerat bra.

Vi kan generalisera exemplet med riktad information till en angreppstyp mot datoranalys av känslor i bloggar, sociala media o.s.v. vilket ju är vanligt sedan några år. Vi kan i ett till exempel se att denna risk kan vara verklig även när inget angrepp ens medvetet riktas just mot den automatiserade analysen. Problemet blir värre därför upplever jag från publicerad forskning och information om verktyg att forskare och företag som gör sådant just nu begår följande misstag:

  1. Resultaten vi får predikterar tillräckligt korrekt framtiden.
  2. Därmed tror vi att datat vi analyserar saknar manipulation i sådan utsträckning att det påverkar.
  3. Det är ett lätt feltänk att göra om man kanske har begränsad erfarenhet av webb-spam underskattande nivån på verktygen som finns där via helt andra metoder.

Problemet är att manipulationen i sig kan vara del av en större kampanj som berör mer än Twitter. Därmed kan det mycket väl vara marketing strategin inkluderande manipulation av Twitter som korrekt predikterar framtiden snarare än datat i sig analyserat som ej är just det manipulerade datat.

Det är av största betydelse att i rimlig utsträckning kunna detektera förutsättningarna varierar nu mellan vad man predikterar och kanske oftare tidigare i modeller kommersiella eller i forskning tenderar nog att gå på high-money områden där manipulation kan tänkas vara vanligt.

Sådan manipulation kan vara implicit i den mening att det inte behöver vara företaget som äger den kommersiella satsningen av ursprungsprodukten som gör den. En ny film eller produkt från välkänt företag tenderar ex. att resultera i skapandet av ett otal kommersiella informationssidor som ägs av helt andra aktörer utan något som helst samarbete med den som äger ursprungsprodukten (ex. för att tjäna pengar via webbannonsering). Dessa aktörer kan ha en ofta kuslig känsla för hur olika lanseringar kommer gå genom erfarenhet och know-how liksom användandet av webbstatistik av helt andra slag. Indikerar sådan kunskap och statistik från helt andra lösningar potential kan det öka mängden manipulativa Twitter-inlägg för att driva trafik till dessa.

Riktad information kan också anpassas mot analys som sker riktad just mot den som publicerar riktad information. Du kan ex. emulera i vad du skriver att du är berusad eller lätt galen och sedan läcka information du kanske inte annars skulle läcka. Kan du följa interferens för att se att det fungerar kan det mycket väl beroende av vem du är ha värde för dig eller orsaka skada för någon annan. Säkerhetsrisken kan tänkas underskattas givet att människan när vi tror att vi hittar något vi upplever att det inte märks att vi tittar tenderar att lita på data mycket mer än när det öppet förklaras till oss.

Låt oss avsluta se något glatt och härligt trevligt med den negativa och farligt smärtsamma begränsningen i mina datorresurser. Den styrka som finns med sådan begränsning allmänt är att man redan väldigt tidigt tvingas till det mest effektiva. Det också mer än implementation av algoritmer utan generell arkitektur såväl som modell där den senare regelbundet behövs arbetats om för att hantera data effekt.

Att slå in stora datas kostnader gör man oavsett dataresurser och det kan tänkas vara bättre rörande mycket tidigare än sent. Men just i sådant här är det bara jobbigt och deprimerande. Ofta känns det som hanterande av debug-loading av data tar en massa tid från just dom delar av modell som är mest egna och som är så mycket trevligare att göra saker med.

Push It: Salt-N-Pepa is here

2012-02-18

Push It med Salt-N-Pepa. Salt och peppar är ju förövrigt vad ju förstärker perceptionen av en upplevelse. Vi kan ju annars jämföra smaken med jämviktspunkten mellan extrempunkterna. P.s.s. som för GEO kan det i mitt-punkten ligga still och vi tröttnar. Kryddorna trycker smaken mot nytt utan att grundkonceptet behöver ändras. Klarar du inte det och du tröttnar kan det istället ta många år om någonsin innan du vill äta samma rätt igen.
Och flyga fram över ängarna

2012-02-17
Commotion och intensivt fokus på det konkreta mitt framför ögonen kan nog ibland ha värde jfr Du fryser ihjäl men snart blir det hett och Imperiet - Du ska va president. Men här vi istället något drömmande mer abstrakt. Kanske positivt.

Imperiet - Du ska va president

Passande till den engelska sajten med resurser för svensk forskning har vi idag svensk musik.
Du fryser ihjäl men snart blir det hett

"Du grät fast du inte fick
Varma kläder men så kalla kårar
inte konstigt när jag bara ser dårar"

"Åttahundra grader
Du kan lita på mej du kan lita på mej"

Clint Eastwood jämfördes mellan apor och människor

Det var kul att träffa på den här studien just publicerad i en av Natures journaler: interspecies activity correlations reveal functional correspondence between monkey and human brain areas (PDF). Tips om studien hittades via NewScientist Clint Eastwood helps reveal secrets of brain evolution jag förövrigt precis lade till på Research Sweden.

Först då viss relevans finns till fallstudierna där jag praktiskt från mig själv försökte känna på en del fenomen relaterade till känslor, musik och språk indikerad i forskning för att få ett alternativt perspektiv i hur man kan föra samma delarna. Mest relevant från sådana nämnda just här är dessa då forskningen ska ha skett med musik från en av Clint Eastwoods filmer.

Fallstudier: Filmmusik och musik från dataspel
For A Few Dollars More
Hang 'Em High - Filmmusik
Kulturellt utbyte från inspiration till kärlek

Vidare kanske avsnittet Functional correspondence in the middle temporal region lite intressant? Relaterat till hur vi betraktar dimensioner och ev. flexibilitet i den relaterad till kreativitet. Det är ju dock huvudsakligen resultat relaterat till metod vilket just här där jag står kanske är mer intressant.The Good, The Bad, The Ugly. The Blue, The Gray, The Civil War.


Vad kan jag säga kring det? Just nu sedan en vecka har haft problem med att få den ny importen hämtade RSS-aktivt mot den nuvarande versionen att fungera bra även om jag precis löste det.

Från där Creative Culture Version Crusader står hade ju musiken varit ett av de verktyg planerade att appliceras för att se en väg till symbol-omvandlingen i framåt i tidsdimensionen. Arbetet på zebrafinkarna var vad jag förutom egna mer känslomässiga intryck tänkt försöka använda för att bestämma väg att ta. Det är ju en enklare modell och kan nog förenklas ner ännu mer. Modala konceptet som formulerat känner jag egentligen inte tillför något från mitt perspektiv på symboler (men värde av en modell varierar ju) men jag formulerade jag något kortfattat i form av stolpar för ett liknande publicerad i en ganska lång "Power Point" publicerad på Nyfiken vital där vi har ett par sådana rörande om orden "går in" eller "ut" möjligen motsvarande var concretness och abstract, respektive spread och commotion är på väg?

Jag har också enorma problem med begränsad hårdvara. Ev. kan jag lösa det men det är långt ifrån säkert. Arkitektur är djävulskt optimerad begränsat minne så möjlighet finns.

Den här studien kan mycket väl visa sig värdefull (jag har inte läst den än). Inte för att jag tror att något konkret resultat skulle motsvara så direkt. Men det handlar om tidskorrelation i metod för analys. Samtidigt tar det blicken tillbaka in battleground cortical - sensation - perception. Och aporna relativt zebrafinkarna har ju roat förr. När ett nytt perspektiv behövs.

Jag är dessutom lätt störd också över hur Syrien fuskas bort. Det är inte säkert att det nödvändigtvis förändrar något i det större skeendet. Men vi får aldrig glömma vad de osmakliga omvägarna som Amerikanska inbördeskriget, Första Världskriget och Andra Världskriget tingande mänskligheten att lösa i blöd innebar. När vi inte klarar att höja oss ovanför antingen primitiv aggressivitet, irrationellt uttryck i relativ makt (där ju vem som helst kan skatta ungefär vad den maximala belöningen en enskild människa kan få från hjärnan ligger och allt annat handlar bara om din tolerans d.v.s. är du diktator blir du abstinent när du tappar makten men det samma gäller den som tappar position som gruppchef i ett litet företag för vem personer eller skiljer sig) och den girighet där det egna lika irrationellt prioriteras med en så mycket större för även det egna samhället förhöjd risk att det aldrig i ett samarbete mellan demokratiska länder som EU borde kunna inträffa.

Kan jag göra något för att förändra det? Jag tror inte det. Antingen klarar vissa entiteter av att gå ut i den politiska striden för att skapa det mycket viktigare värdet långsiktigt eller så får vi det tvivelaktiga nöjet av att åtminstone veta att deras namn alltid ska vara associerat till det då eventuella men långt ifrån självklara misslyckandet i Syrien (jag bedömer även om de fallerar att chansen är god).

Kanske vände det nu senaste 12 timmarna ändå trots misslyckandet i UN. Många var säkert trötta efter Libyen. Och jag kan där känna en förändring åtminstone hos mig i viss intensitet och irritation över att det hela fuskas bort. Många andra känner säkert samma sak.

"Two people can dig a lot quicker than one. Dig."
Angel Eyes, The Good, the Bad and the Ugly.

Svenska myndigheter: Problem med webben

2012-02-16

Citerat från Webbproblem hos Svenska Myndigheter (Nyfiken vital):


"Här ges exempel på några grupper av webbproblem upptäckta hos svenska myndigheter och av staten närastående organisationer.


Upptäckta problem inkluderade att tidigare domännamn (fortfarande länkade av många inklusive EU-kommissionen) ej fungerar eller skickar besökarna vidare till nya domänen (bl.a. www.djurskyddsmyndigheten.se). Istället ges fel-sidor.


Problem med utgångna SSL-certifikat förekom också och kan bedömas allvarligare genom att vänja surfare vid att detta inte är ovanligt. Det minskar sannolikheten att falska domännamn med till svenska myndigheter snarlika namn ska detekteras.


För paketering av information på engelska relaterad till satsningar på svenska företag och svensk forskning ges dessutom exempel på möjligheter till ökad styrka."

Steve Jobs och LSD & Cannabis missbruket

2012-02-13
Steve Jobs och fyra år med cannabis och LSD hittades i FBI:s utredning av denne. I övrigt en del men ingenting stort. Dock omfattande antal papper.

Release the hounds

Apropå Sniff som nosande agent i informationsvärlden...

Foto: Michael Gwyther-Jones
Licens: CC by 2.0

Paula Abdul - Opposites Attract

2012-02-09

Nyårshälsning med Ernst Rolf

2012-02-08

Nedräkningen

2012-02-06
The Final Countdown är på många sätt en bra titel. Nedräkningen och det slutgiltiga är starka symboler och tillsammans är styrkan större. I det ser vi när vi tolkar emotionell potens i texten vikten av att klara att överlägra betydelsen snarare än att ex. tolka titeln endast till entiteten The Final Countdown representerande denna musik.

The Tokens - The Lion Sleeps Tonight
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight

Ella fitzgerald - Mack The Knife

Ella fitzgerald är en trevlig emotionell upplevelse jag upptäckte tidigt 2010 på Youtube och som jag ibland får stor lust efter att uppleva. Andra perioder ger hon mig ingenting.Oh, the shark, babe, has such teeth, dear
And it shows them pearly white
Just a jackknife has old MacHeath, babe
And he keeps it, ah, out of sight

Vem är du? Vem är jag? Levande charader

Vem är du? Vem är jag? Levande charader från Högt över Havet, Arja Saijonmaa, är ett uttryck som av och till dyker upp som symbol för en frågeställning jag ibland reflekterar. Intressant nog ofta med en visuell bild med figurer som kommer hem och gör charader och figurer av den antika och forn-egyptiska platta typen.Frågan är kraftigt repeterad relativt antal tecken. Vem, ?, hela första termen, vem, ?, hela andra termen och hela tredje termen.

"Vem är du? Vem är jag? Levande charader
Spelar alla roller så bra"

Drakar med Tiger-huvud

2012-02-03
Det var år sedan jag såg Rocky men jag undrar om vi inte ser hans första kanske viktigaste delseger när han orkar upp för trappan till monumentet. Att resa sig och stå rak inför striden handlar sällan om att i ögonblicket uttrycka enorm intensitet utan att säkerställa att du kan gå in i den med rimlighet möjlighet att vinna och viktigare kan förlora utan att vi falla på knock-out och skär vi upp ögat måste det vara inför den absolut sista ronden.

Den eviga striden sägs stå mellan tigern och draken men i dimensionen nationer är det falskt. Draken den styrande makten och tigern frihetskämparna är endast en evig strid i drakens perspektiv medan tigern vet att den kan vinnas slutgiltigt därför att så har skett i ett otal andra länder.

Segern är dock aldrig 100% vi behöver t.ex. alltid ha beredskap och juridiskt säkerhetställa demokratins skyddsmekanismer där tidningar, tv, sociala media, bloggar m.m. som bidrar till granskande journalistik är nödvändigt för att undvika riskabla avdrift närmare diktatur.

Men dynamiken mellan tigern och draken på nationell nivå når ett equilibrium där den ersätts med draken fördelad över partierna och tigern endast vaknar i medborgarnas valröster. Kanske är den drake vi istället får den Donald A. MacKenzie refererar till i Myths of China and Japan:

"The tiger is an enemy of the dragon, but there are references to tiger-headed dragons. The dragon is a divinity of water and rain, and the tiger a divinity of mountains and woods. The white tiger is a god of the west."

Den hjältemodiga strid med de kraftiga energirörelserna, miljoner fötter som trampar ner diktaturen medan blodet i värsta fall betalar för frihet och dagar där allt händer snabbt ersätts istället av lugn utveckling till allas gagn.


"Rocky: The worst thing about fighting is the morning after. The mornin' after a fight, ya' nothin' but like a large wound, ya know what I mean? Sometimes I got pains all over. I feel like callin' a taxi to take me from my bed into the bathroom...Ya' hair hurts, ya' eyes hurt, your face is all busted up, your hands are swollen...Look at this face, sixty-four fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken in sixty-four fights. I had guys bustin' on it. I had guys chewin' on it, twistin' it, punchin' it...Never broke. I'm very proud of that - that's rare.

Adrian: Why do you do it if it hurts?

Rocky: Why ya think?

Adrian: 'Cause - ... ... - you can't sing or dance.

Rocky: Yeah, somethin' like that."

Elvis Presley - In the GhettoThe Globe and Mail (Kanada): Stockholm mest kreativt

2012-02-02
Ansedda The Globe and Mail (fakta i slutet av artikeln) listar i Rob Magazine de mest kreativa städerna i världen: Stockholm, Shanghai, Sydney, London och Tel Aviv. Listar man de mest kreativa städerna är det nog inte en tokig lista emedan jag tror om regioner listas hade Kalifornien också behövt varit med. Ett värde i denna trevliga översikt med vackra bilder och sammanfattande text är att man får perspektiv på städerna där åtminstone jag upptäckte nya spännande dimensioner av världen.

The world's most creative cities

Kanada är mer än för att vara artigt ett land också intressant i mötet mellan US, den anglosaxiska traditionen och franska influenser. De är som jag skrev också ett land jag ser som i internationell politik moraliskt ytterst trovärdigt utan att märkas särskilt mycket:

FN & Folkmord: Kanadas moraliska tyngd är värd respekt.

Läs gärna Nyfiken vital för tankemodell för kreativitet jag utgår från.

Jag beundrar också varje polis-konstapel som inte känner något behov av att smyga i uniformer anpassade för att i mörker skymmas av skuggorna utan dådkraftigt stiger upp på hästen i en knallröd uniform.


Foto: Naklig
Licens: Creative Commons by-sa 3.0


The Globe and Mail

Några uppgifter om The Globe and Mail från ägaren The Globe and Mail Inc.:


  • Måndag till fredag totalt 310 957 i cirkulation.
  • Lördagar: 377 873.


Först publicerat i Hans Husman om Media:

The Globe and Mail (Kanada): Stockholm mest kreativt.

Syrien och "The Russian Lullaby"

Apropå Från diktatur till fred: Syrien, Ryssland och Kina kanske passande musik?

Telia Sverige svarar

Återpublicerat från Hans Husman om media.


Rörande Telia Bredband är problem och kostar tid fick jag nu svar från Telia i en kommentar till inlägget.


Hade jag fortfarande skrivit för någon tekniktidning ex. i IDG hade jag nog blivit lite besviken på inlägget därför att fler problem, svårigheter att lösa problemen m.m. skapar möjlighet till en bra artikel att publicera men här där man söker en bra lösning på ett faktiskt problem utan något värde av problemen var det ett svar som indikerar en god lösning och åtminstone via e-post kanske vad som visar sig bra kundsupport.


När problemet ev. är korrigerat eller när det är dags att följa upp ändå ska jag sammanfatta i ett nytt inlägg.


Efter svaret jag citerar nedan följer en kommentar av mig till vad hon faktiskt skriver.


"Hej Hans!

Det var ett långt och detaljerat blogginlägg, som gör att jag vill skriva ett nästan lika långt och detaljerat svar :)

Till att börja med får jag förstås beklaga att vi inte lyckades få ut modemet i rätt tid! Vi har leveransförseningar på det sedan en period. Dock har förseningarna aviserats först en period in i januari, och var alltså inte känt vid tiden för dina föräldrars beställning. Annars hade det förstås varit att föredra att vi hade startat upp abonnemanget först vid det datum som modemet faktiskt kunde levereras - om ingen annan överenskommelse träffades.

När jag först såg dina bilder av bekräftelserna tyckte jag att modemet hette likadant överallt. Sedan insåg jag att det står Thomson på ett ställe och Technicolor på ett annat. För mig är det så självklart att det är samma sak, att jag alltså först inte ens såg skillnaden. Jag gissar att det är samma hemmablindhet som ligger bakom att det heter olika saker på bekräftelserna också... Det är i alla fall så att Thomson är ett produktnamn som behållits av Technicolor även efter att företaget i övrigt har bytt namn. Samma modem, different name...
Någon utförlig manual har vi inte, mycket eftersom vi använder en anpassad mjukvara som dessutom uppdateras ofta nog för att en manual skulle kunna bli föråldrad innan den ens har hunnit produceras... Tillverkarens egen manual stämmer dock till stor del, och den är vanligen lätt att hitta vid en snabb sökning på internet, exempelvis på "Thomson 789".

Angående fakturan och vad butiken kunde hjälpa dig med, så har jag förresten gott hopp om att du ska kunna få den hjälp du efterfrågar nu när du har kontaktat oss via e-post.
En av anledningarna till att de i butikerna inte kan hjälpa till med riktigt samma saker som "Telia centralt", är att de i butiken måste ha så bred kunskap att de inte har möjlighet till samtidig specialisering. Jag själv exempelvis, kan mycket om teknisk support för våra fasta bredband, men desto mindre om abonnemangsfrågor eller det som rör våra mobila tjänster. I butiken behöver de kunna både fasta och mobila tjänster, och lite om både abonnemangsfrågor och teknisk support... Något som dock förstås inte ger orsak att bemöta dig annat än trevligt, så jag får be om ursäkt även för att bemötandet inte var som du förväntade dig!

Fördelen just via e-post, är i alla fall att vi som är specialiserade på respektive fråga, kan hjälpa dig med varsin bit utan att du ens behöver märka av att det är flera personer inblandade.
Inklusive alltså att se till så att fakturaproblemet blir löst.

//Lisa Arvidsson
Telia kundservice"


Stort Tack för svaret,


En till fråga du ev. besvarade och som jag missade (vill svara nu men har lite begränsad tid) är jag inte vill behöva lämna tillbaka det modem vi nu använder utan att ni antingen ej skickar det andra modemet eller att dom får båda modemen utan någon kostnad för det.


Rörande sammanblandning produktnamn ligger här också att den Taiwanesiska leverantören ju har produktnamn ZyXEL tillhörande Unizy, Taiwan. Vilken var vad jag fick manual för.


Jag ska posta din kommentar i enskilt inlägg så att den syns för alla läsare även där åter-publicerat.


Rörande manual fanns heller inget behov av detta för mig. Och även om jag många gånger tidigare satt upp liknande saker tror jag heller inte att just någon annan har behov av det heller givet att:


1. Färgerna på kablar stämmer med uttag för de uttag där sammanblandning kan ske.


2. Och att det därefter bara är att sätta på modemet så fungerar det efter en liten stund.


Jag har heller ingenting generellt emot Telia och gillar att den för mig energieffektiva lösningen att beskriva problemet i ett blogg-inlägg och e-posta er verkar lovande.


Vilket kanske inte roar dig men intressera dig och visande just på att jag inte har mer emot Telia än konkurrenterna (där jag dock direkt ogillar den aktör - osäker på vilken - som antastar mig på stan genom att ställa sig i vägen) är att jag kommer beröra ett annat problem jag haft med en till er viktig konkurrerande teleoperatör som egentligen är mer problematiskt. Mer problematiskt inte i tid för mig men vad det pekar på i möjligt dolda problem i form av diskreta ej definierade eller korrekta kostnader för väldigt många personer som använder kontaktkort för att surfa från mobilen. D.v.s. de drar för mycket pengar. De fodrar en del tekniska kontroller av mig. D.v.s. oavsett problemen med modem kommer jag åtminstone för mitt nästa kontaktkort välja Telia.

Firestarter

2012-02-01
Ganska intressant video i hur fokus sätts:

Telia Bredband innebär problem och kostar tid

Usprungligen publicerad i Telia Bredband är problem och kostar tidHANS HUSMAN OM MEDIA. Men passar bättre här och kom på fel blogg när jag skrev inlägget.


Jag beställde ett bredband åt mina föräldrar under slutet av december vilket visat på många problem med Telia av en typ som gör dem till en intressant indikation på Telias framtid.

Den 2011-12-28 kom en bekräftelse på beställningen och vi ser att ett modem är angivet på specifikationen. Det var nu inte det modem som var angivet när beställningen skedde på webben om jag kommer ihåg rätt (jag noterade det när jag fick det men bedömde det som sak samma relativt vad jag hade för mig att det var dock stämmer papper Telia skickat ej med någon modem-modell angivet på annan plats):


Ungefär som förväntat kom en skriftlig bekräftelse 2012-01-02. Angiven tid för att slutföra leveransen var också rimlig:

"Inkoppling av ditt abonnemang och leverans av eventuellt beställt modem görs normalt inom åtta arbetsdagar från detta brevs datering."

ADSL förbindelsen slogs också på enligt det enligt Telia och jag tror säkert det stämmer givet en villa en bit utanför Uppsala som säkert haft ADSL stöd i "tele-växlarna" nästan sedan starten.

PROBLEM I: TELIA KLARAR INTE ATT FULLFÖLJA LEVERANSEN

Modemet kom emellertid inte. Det föranledde mig att ringa dem vilket inte resulterade i något mer än de påpekade att det skulle skickas.

Ett andra samtal senare gav samma svar men denna gång kom också en bekräftelse på att ett modem hade skickats. I bilden har datumet för detta - 2012-01-19 - markerats ut med rött:


Modemet har dock ännu inte kommit även om Telia påstår att det är "på väg".

Problem att hantera supply management är inte ovanligt kanske särskilt runt jul. De större problemen indikerade ligger dock i hur Telia hanterar det och andra problem som visade sig runt omkring.

PROBLEM II: TELEFON-SUPPORT TROR SIG HA LÖST PROBLEM EJ LÖSTA MED DE METODER DE HAR

För att lösa problemet snabbare och genom att telefon-supporten inte bara misslyckades med att lösa problemet utan när det misslyckats trott sig lösa det med tillgängliga metoder besökte jag deras butik för att där se om jag kan få ett modem på plats.

PROBLEM III: JAG MÅSTE ISTÄLLET TA ETT MODEM TILL TELIA

Ett modem fick jag förvisso med mig men det kommer jag behöva ta tillbaka till dem när det andra kommer. Lösningen att avbeställa det andra modem som ej kommit och åtminstone inte då var i postgång oavsett vad Telia påstår sig och tro sig se kanske inte är Telias supply management har stöd för men givet problemens storlek och relativt den intäkt bredband förutom nu andra Telia-tjänster som kan vara aktuella är det en strunt-summa att ta kostnaden av två modem.

PROBLEM IV: CRM BRISTER HOS PERSONALEN I BUTIK

Telias personal i butiken har jag från ett tidigare besökt under sommaren mycket god erfarenhet av för den mannen jag då diskuterade kontaktkort med som jag inte tidigare använt. Denna var trevlig, kompetent och effektiv, och utan den oartigt påträngande attityd där tid kostas på försök till mer-försäljning inte ovanlig hos dom telefoni-säljare man kan antastas av på staden.

Den man som denna gång hanterade ärendet var uppenbart nyanställd och hade svårigheter att veta vad han skulle göra och osäker i sin roll sökande bekräftelse från annan person. Det är nu inte ett problem. Den äldre kvinnan som hjälpte honom har nu inte den ursäkten i att hon var otrevlig (faktiskt antydde hon att jag kanske kunde tänka mig att förskingra modemet men kanske är det vanligt att folk försöker lura till sig lågpris-modem när Telia inte skickat beställda modem för att få ett extra modem istället för att köpa ett för några hundra-lappar) och tyckte det var en rimlig lösningen att modemet ska tas tillbaka till dem (vilket man också kan ifrågasätta relativt kostnaden i att andra kunder borde kunna förvänta sig ett nytt modem).

PROBLEM V: TELIA SKICKAR FAKTUROR PÅ EJ LEVERERADE TJÄNSTER

Hon klarade heller inte av att lösa övriga problem som detta skapat. Telia har nämligen börjat skicka fakturera på tjänsterna de inte levererat. Det menar hon inte går att lösa åtminstone vad det involverar butiker utan vad Telia centralt behöver göra. Men kanske kan man slå samman lämna tillbaka ADSL-modemet i samband med ett besök hos Telia centralt.

VAD KAN VI LÄRA FRÅN TELIA-PROBLEMATIKEN?

Telia-problematiken var intressant att möta givet fallstudien jag gjorde i varumärkesanalys vilket för en mindre grupp i "svenska-språkområdet" inkluderade Telia. Det har inte berörts direkt i artiklar men en associerad artikel är:


Den här typen av problem är vad vi vanligen associerar med monopol-aktörer. D.v.s. att varor och tjänster till kund tar tid på sig att komma på plats och ev. problem tar tid att lösa samt att man inte har verksamhets- eller affärssystem för att automatiskt hantera sådant som fakturor när man inte levererar tjänster. Monopol-aktörer kan "fuska" kring sådant.

Sådana problem kan kvarstå även efter avreglering p.g.a. kulturproblem hos personal och genom att nya verksamhetssystem för kvalitetsuppföljning tar tid på sig. Men det är anmärkningsvärt att det ännu går att se sådant för så konsumentnära tjänster som bredband och involverande butik.

En del av Telias förändring från monopol till konkurrensutsatt företag har jag haft en del ögonblicksbilder av genom åren. När jag var konsult på Mynta Management & IT (nu sålt ingående i ett norskt konsultföretag inom IT) var en stor affär IT-stöd för ta-betalt-lösningen (en duktigt utvecklad plattform för ett ändå ganska litet företag vilket Johan - en av grundarna som jag ej minns namnet på - och Lars-Fredrik Smedberg vilka hanterade arkitekturen gjorde en imponerande prestation med) involverade också nummer portabiliteten d.v.s. att du kan ta med ditt nummer till en ny tele-leverantör när det precis var ett nytt koncept.

Senare efter jag lämnade Mynta konsultade jag också åt konsultföretaget Validation cirka sex månader. Validation som jag under Mynta tiden träffade på rörande driftsättningar (hade configuration management för vissa versioner av ta-betalt lösningen bl.a. för testningen Validation gjorde) hade då tagits ut som eget företag och ägdes av Industrikapital. Där såg man just förändringen och visade om något att man inte ska underskatta personalen som kommer från äldre monopol-aktörer. Det kan kräva en förändring i kultur men ofta finns duktiga personer som kan föra ut förändringarna.

Skillnaden i förmåga till förändring mellan tekniktunga delar och konsumentstöd längre kan dock vara större. Teknikområden oavsett monopol-år eller senare kräver ju kompetensutveckling vilket ger nya intryck.

För att följa upp på dom här problemen ska jag nu pröva att e-posta Telia. Kanske fungerar det bättre? Eller om ska ta dom på ordet och besöka Telia-centralt för att lösa problemet med fakturan.

SÄKERHETSPROBLEM MED ROUTRAR OCH MODEM FÖR SOM OCH HEMMET

Dessutom tänkte jag när jag nu får det modem som mina föräldrar äger ta och säkerhetstesta det. Även om det ligger lite utanför min verksamhet nu mera gjorde jag det flera år åt IDG:s Säkerhet & Sekretess (gick senare in i Nätverk och Kommunikation) och som konsult bl.a. åt säkerhetsproduktföretag. Några av recensionerna hittas via:


Det var länge en vana att göra just det för varje router, modem eller dylikt jag haft och den kunde vara kul att ta upp igen. Min erfarenhet är att de normalt oavsett hur väl nu skyddet av datorn bakom den skyddar i sig är hack-bara. Även om inga säkerhetshål rapporterats explicit för dem är plattformarna både komplexa och bestående av kända standardvaror för vilka uppdateringar ofta är skakiga avseende säkerhetshål kända för dessa.

Så här långt har dock det modem föräldrarna fått fungerat excellent. Modemet ser dessutom trevligt ut och har ordentligt med uttag, inbyggd hub både för kabel och trådlöst, och dessutom tror jag (någon instruktionsbok eller dylikt kom ej med lådan och instruktionen Telia skickat via post berör ett helt annat modem ej heller det enligt första eller andra bekräftelsen) möjlighet att sätta en back-up förbindelse ut via UMTS.